Staj Hareketliliği

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

 

Erasmus Staj Hareketliliğinden kimler faydalanabilir?

Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır.

Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay)içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.

Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00şeklindedir.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

 

Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir?

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

o Araştırma enstitüsü

o Vakıf

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

 

 

Hangi kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir?

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

 

Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur.)

Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

 

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurular nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?

Erasmus+ staj hareketliliği başvuruları her akademik yıl içerisinde genellikle Ocak-Mart ayları arasında alınmaktadır. Başvuru dönemine ait ilanlarımızı hem üniversitemizin hem de birimimizin resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz.

Erasmus öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, Erasmus staj hareketliği kapsamında birçok bölümün ikili anlaşması bulunmamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin başvuru sürecinden önce bireysel olarak kurumlarla iletişime geçmesi gerekmektedir. Karşı kurumdan alacakları Company Confirmation (BireyselKurum Onayı) belgesi, başvuru sırasında birimimize diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edilmelidir.

 

Staj faaliyetinin süresi ne kadardır?

Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus staj hareketliliği kapsamında kullanabilir.

 

Örneğin, bir lisans öğrencisi 6 ay Erasmus öğrenim hareketliliğinden, geri kalan 6 ay da Erasmus staj hareketliliğinden faydalanarak hakkı olan 12 ayı Erasmus öğrencisi olarak tamamlayabilir (Örnekte belirtilen süreler, öğrencinin tercihine göre değişiklik gösterebilir.) Aynı öğrenci, diğer eğitim kademelerinde de yine toplam 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkına sahiptir.

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrencinin staj dönemi en az 2ay, en fazla 12 ay olabilir.

 

Staj faaliyetinin uzatılması mümkün müdür?

Hareketlilik süresini uzatmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde, faaliyet sürelerini Erasmus bütçesi göz önünde bulundurularak hibeli ya da hibesiz olarak uzatabilirler:

Esenyurt Üniversitesi’ nde kayıtlı oldukları fakültenin koordinatörü ile yurtdışında staj yaptıkları kurumdaki yetkili kişinin onayının alınması gerekmektedir.

Öngörülen staj tamamlama tarihinden en az 1 ay önce birimimiz süredeğişikliğinden haberdar edilmeli ve gerekli belgeler teslim edilmelidir.

Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmelidir (tatiller ve dönemaraları, aralık olarak kabul edilmemektedir.)

 

Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirmeölçütü nedir?

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Buna göre, seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan dil sınavından aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen ağırlıklı not ortalamasına göre öğrenci sıralaması yapılır.

 

Daha önce yararlanma: -10 puan (toplam 100 puan üzerinden)

 

2015-2016 Akademik Yılı için gerekli olan hibe miktarı henüz belli olmadığından Birimimiz tarafından Fakülte ve Yüksekokul için 3 kişilik kontenjan sınırlamasına gidilecektir. Öğrenciler başarı sırasına göre bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Hibenin öngörülenden fazla ya da eksik gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir.

 

Staj Hareketliliği için yapılacak dil sınavı, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanacaktır. Öğrencilerin seçiminde KPDS/ÜDS yabancı dil belgeleri hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği için, staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimizin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur.

Erasmus öğrencileri için İngilizce dillerinde sınav uygulamaktadır.

 

Yabancı dil sınavı geçme notu aşağıdaki gibidir:

Fakülte öğrencileri için: 60

Meslek Yüksekokulu öğrencileri için: 60

Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları ne kadardır ve ödemeler ne zaman yapılır?

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcı giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen hibe miktarları, Ulusal Ajans ve yükseköğretim kurumlarının da mutabakat sağlamasının ardından, ülkelerin yaşam standartları göz önünde tutularak objektif ve şeffaf ölçütler temelinde belirlenir. Buna göre, Erasmus+ Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları aşağıdaki şekildedir:

 

Ulusal Ajans her akademik yılın başında (genellikle Eylül ayı içerisinde)toplam hibe tutarını üniversitemiz hesabına aktarmaktadır. Bu tarihten itibaren, hibeler öğrencilerin hesaplarına gönderilmektedir. Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin % 70’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin % 30’si ödenir. Ancak, öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Erasmus stajı iptal edilir ve tarafına ödenen hibenin iadesi talep edilir.

 

Staj Hareketliliğinden hibesiz faydalanılabilir mi?

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanan tüm öğrenciler, Erasmus+ programının tüm avantajlarından faydalanmaktadır; ancak, bu öğrenciler bütçe hesaplamalarına dâhil edilmez ve kendisine hibe katkısı sağlanmaz.

Bununla birlikte, değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.

 

Daha önceki dönemde hibe yetersizliği veya başka sebeplerden dolayı seçildiği halde programdan faydalanamayan öğrencilere ilişkin olarak bir sonraki yıl için hangi prosedür uygulanır?

Programdan seçildiği halde çeşitli sebepler ile faydalanamayan öğrenciler her sözleşme döneminde ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

 

Özel ihtiyaç desteği sağlanabilir mi?

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu hareketlilik eylemine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin hareketlilik projelerine katılımının gerektirdiği ek maliyeti karşılamak üzere Ulusal Ajansa ek hibe desteği başvurusu yapabilir. Dolayısıyla, özel ihtiyaç sahibi kişiler için sağlanacak hibe desteği, belirlenen azami bireysel hibe tutarından daha yüksek olabilir. Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin hibe desteği için birimimize şahsi olarak başvurması gerekmektedir.

Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanacak ekstra hibe, yerel, bölgesel ve/veya ulusal seviyedeki ek fonlardan da sağlanabilmektedir.

 

Staj faaliyetinin tanınması ne şekilde olacaktır?

Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir.

Erasmus+ staj faaliyetinin kredilendirilmesi, öğrencilerin iş yükü göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerdeki AKTS koordinatörleri tarafından belirlenir ve buna dayanarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiği bölümlerde Erasmus+ stajının üniversite seçmeli derslerine (ÜSD) sayılarak; zorunlu staj uygulaması yapan bölümlerde ise, zorunlu staja sayılarak tanınması sağlanmaktadır.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Yol Haritası

Staj hareketliliği ile yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerimizin öncelikle bu konu hakkında bölüm koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilir. Her fakültede her bölüm içerisinde staj hareketliliği konusunda bilgi alabileceğiniz bölüm koordinatörleri bulunmaktadır. Bazı fakültelerde sadece fakülte koordinatörü bulunmaktadır. Öğrenim hareketliliği için seçilmiş olan koordinatörlerimiz aynı zamanda staj hareketliliği koordinatörlüğüne de üstlenirler.

Bölüm koordinatörleri ile görüşüp bölümlerinin yurt dışında herhangi bir kurum ile staj hareketliliğine ilişkin bir bağlantılarının olup olmadığını öğrenen öğrenciler; böyle bir bağlantı söz konusu değilse, kendi imkânları ile yurt dışında staj yapabilecekleri bir kurum ayarlayabilir ve böylece süreci kendileri başlatabilirler.

  1. Staj hareketliliği için başvuruda bulunmadan önce tamamlanması gereken belgeler:

 

Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı – Bireysel): Öğrencinin bireysel olarak staj yapmak üzere başvurduğu kurum ve/veya kuruluşlar hakkında detaylı bilginin ve öğrencinin kabul edildiğine dair onayın bulunduğu anlaşma metnidir.

Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı – Ortak): İlgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin staj yapılacak kurum ve/veya kuruluşlar hakkında detaylı bilginin ve kabul edilecek öğrenci sayısının belirtildiği anlaşma metnidir.

University Confirmation (Üniversitemizin Onayı): Öğrencinin staj yapacağı kuruma Erasmus öğrencisi olarak seçildiğini gösteren belge. Bu belge bölüm koordinatörü tarafından imzalanmış ve birimimiz tarafından onaylanmış olmalıdır.

Invitation Letter (Davet Mektubu): Öğrencinin staj yapacağı kurum tarafından davet edildiğini gösteren belgedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

Başvuru Formu

Not çizelgesi (transkript)

Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı – Ortak)

University Confirmation(Üniversitemizin Onayı)

Invitation Letter(Davet Mektubu)

 

Erasmus staj öğrencisi seçildikten sonra tamamlanması gereken belgeler:

Erasmus staj öğrencisi seçilen öğrencilerin listesi sitemizde ilan edilir. Buna göre eğer kazanan adaylar arasındaysanız staj hareketliliği programından faydalanabilmek için aşağıdaki belgeleri hazırlayınız.

 

Pasaport harcı muafiyet belgesi: Birimimizden temin edilecektir.

Konsolosluk yazısı: Birimimizden temin edilecektir. Bunun haricinde konsoloslukların vize için talep ettikleri diğer belgeler ve özel şartlar için Konsoloslukların web sayfalarını ziyaret ediniz.

Euro Hesabı: Açtırdığınız hesap cüzdanı fotokopisini birimimize teslim ediniz.

Erasmus Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği Sözleşmesi: Öğrenci ile Yüksek Öğretim Kurumu Arasında İmzalanan sözleşme.

Eğitim Anlaşması (Learning Agreement for Tranieeships): Staj faaliyetinde (öğrenim faaliyetindeki öğrenim anlaşmasının dengi sayılabilen) yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha hazırlanarak gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır.

Kalite Taahhüdü (Quality Commitment): Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir. Bu belge Eğitim Anlaşmasının (Training Agreement) arkasında yer almaktadır.

Vize Fotokopisi: Vizenin bir fotokopisini Birimimize teslim ediniz.

Pasaport Fotokopisi: Birimimize teslim edilecektir.

Tanınma Belgesi: Yurt dışında yapacağınız stajın bölümünüzde yapacağın zorunlu ya da opsiyonel stajın yerine kabul edileceğini ve tanınacağını gösteren belgeyi bölümünüzden ilgili hocalarınıza imzalatarak birimimize getiriniz.

Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Erasmus öğrencisi olduğunuzda hak ve yükümlülüklerinizi belirten belgedir. Birimimizden talep ediniz.

Kapsamlı Sağlık Sigortası: Yurt dışında ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunlarınızın masraflarının karşılanabilmesi için yaşadığınız ildeki herhangi bir sağlık sigorta kurumundan sağlık sigortası alınız.

 

Faaliyet tamamlandıktan sonra getirilmesi gereken belgeler:

 

Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance): Sitemizde belgeler kısmından indireceğiniz katılım sertifikasını uygun bir şekilde doldurarak birimimize teslim ediniz.

Öğrenci Final Rapor Formu: Sitemizde belgeler kısmında Sözleşme ve Ekleri’nde yer alan öğrenci final rapor formunu uygun bir şekilde doldurarak birimimize teslim ediniz.

Pasaport Vize Giriş – Çıkış Fotokopisi: Hizmet pasaportu almadıysanız vize giriş-çıkış tarihlerini belirten fotokopiyi birimimize teslim ediniz. Hizmet pasaportu aldıysanız pasaport giriş-çıkış tarihlerini belirten fotokopiyi birimimize teslim ediniz.

Staj Defteri: Staj yaptığınız kurumun da onayının olduğu (imza-mühür) ve döneminiz boyunca yaptığınız çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde gösteren hazırlayacağınız dosyanızı birimimize teslim ediniz.

Transkript: Faaliyet tamamlandıktan sonra stajınızın tanındığını gösteren not çizelgenizi birimimize teslim ediniz.

 

Yüksek Öğretim Kurumu gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerden yurt dışında geçirdikleri döneme ilişkin başarı düzeyini veya öğrencinin kalış süresini destekleyen belgeler talep edebilir. Hareket dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez. Yükseköğretim kurumu öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması/düzeltilmesi için uygun bir tarih belirler öğrencilerin belirlenen tarihe kadar evraklarını birimimize ulaştırması gerekir.

 

Gerekli Evraklar

Ekli Dosyalar

Feragat Dilekçesi

Learning Agreement for Traineeships

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu

Yükseköğretim Öğrenme ve Staj Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi